INA BEARING PRICE LIST

NOVEMBER 02, 2022

 

INA BEARING PRICE LIST
Franke68629A£ 41.55
Franke77264A£ 167.26
Franke74144A£ 115.01
Franke77210A£ 199.56
Franke66185L£ 106.15
Franke68659A£ 163.11
Franke68763A£ 124.52
Franke68694A£ 186.00
Franke75076A£ 34.50
Franke68619A£ 41.71
Franke68641A£ 190.64
Franke68573A£ 77.78
Franke77214B£ 106.64
Franke68617A£ 77.84
Franke77226A£ 177.26
Franke68743A£ 42.21
Franke73106L£ 169.43
Franke73022L£ 59.56
Franke68667A£ 158.16
Franke68721A£ 10.11
Franke67503A£ 187.12
Franke66161L£ 54.06
Franke66143L£ 1.59
Franke77252B£ 115.13
Franke73046L£ 116.84
Franke73035L£ 46.96
Franke66166L£ 13.88
Franke68949A£ 170.38
Franke68731A£ 153.24
Franke68310A£ 174.89
Franke77270B£ 59.58
Franke73058L£ 144.05
Franke68709A£ 16.89
Franke66393L£ 90.94
Franke77315B£ 197.32
Franke77242B£ 89.38
Franke66169L£ 22.53
Franke75014A£ 30.42
Franke73075L£ 50.17
Franke66148L£ 135.10
Franke74175A£ 186.85
Franke77236A£ 159.17
Franke68493A£ 137.65
Franke68779A£ 157.38
Franke73027L£ 49.56
Franke73016L£ 144.37
Franke66168L£ 166.70
Franke73105L£ 108.12
Franke73119L£ 19.99
Franke67507A£ 25.92
Franke75056A£ 148.19
Franke68755A£ 157.18
Franke68679A£ 41.29
Franke75054A£ 34.29
Franke68665A£ 172.96
Franke66399L£ 23.61
Franke77305A£ 11.05
Franke68631A£ 90.60
Franke73004L£ 106.46
Franke68651A£ 156.37
Franke75032A£ 31.70
Franke68633A£ 82.67
Franke77254B£ 18.71
Franke77248B£ 117.91
Franke73087L£ 130.14
Franke74098A£ 168.94
Franke66162L£ 22.15
Franke68655A£ 128.51
Franke74122A£ 171.04
Franke68735A£ 15.94
Franke68965A£ 2.71
Franke68953A£ 188.12
Franke68681A£ 155.64
Franke77295B£ 4.72
Franke74140A£ 177.93
Franke68489A£ 115.57
Franke73107L£ 146.11
Franke68801A£ 169.38
Franke68647A£ 75.04
Franke68582A£ 135.85
Franke77284B£ 142.03
Franke77234B£ 183.12
Franke75020A£ 112.00
Franke77278B£ 180.45
Franke66147L£ 61.99
Franke68777A£ 46.35
Franke75060A£ 147.83
Franke68609A£ 34.58
Franke68577A£ 7.77
Franke77276B£ 161.29
Franke73099L£ 190.29
Franke68653A£ 184.03
Franke66389L£ 13.37
Franke68753A£ 122.69
Franke75037A£ 79.43
Franke68546A£ 62.03
Franke68699A£ 146.83
Franke75083A£ 43.51
Franke77274A£ 187.23
Franke68669A£ 92.76
Franke66151L£ 9.43
Franke68723A£ 5.47
Franke68952A£ 86.16
Franke68704A£ 3.82
Franke68745A£ 101.70
Franke74062A£ 105.21
Franke66177L£ 18.87
Franke73093L£ 108.41
Franke74146A£ 43.74
Franke77250B£ 168.11
Franke74142A£ 21.98
Franke77272A£ 45.49
Franke68615A£ 20.12
Franke68759A£ 191.10
Franke68781A£ 79.36
Franke68689A£ 186.56
Franke66183L£ 125.67
Franke74116A£ 127.64
Franke74066A£ 170.97
Franke74094A£ 99.60
Franke73071L£ 117.98
Franke77234A£ 98.52
Franke66145L£ 173.61
Franke77310A£ 14.67
Franke74136A£ 22.05
Franke75023A£ 85.69
Franke77250A£ 46.34
Franke66199L£ 18.87
Franke77230A£ 113.88
Franke68530A£ 92.68
Franke66396L£ 67.75
Franke77288B£ 106.80
Franke75067A£ 129.16
Franke77202A£ 134.18
Franke77254A£ 179.64
Franke68682A£ 124.29
Franke77266B£ 139.46
Franke73082L£ 68.21
Franke77238A£ 13.49
Franke77248A£ 41.03
Franke68960A£ 96.04
Franke73117L£ 155.23
Franke77278A£ 156.24
Franke68741A£ 1.02
Franke68464A£ 48.29
Franke66156L£ 78.10
Franke75080A£ 1.80
Franke77210B£ 166.99
Franke77290A£ 20.68
Franke69709L£ 126.56
Franke73069L£ 50.97
Franke77240B£ 161.84
Franke75018A£ 167.08
Franke66391L£ 146.53
Franke66158L£ 177.49
Franke68603A£ 133.85
Franke68765A£ 64.37
Franke73015L£ 31.80
Franke74078A£ 16.36
Franke68520A£ 17.23
Franke77230B£ 90.43
Franke68773A£ 125.92
Franke66180L£ 11.43
Franke68645A£ 134.42
Franke75040A£ 134.60
Franke77268A£ 50.67
Franke66198L£ 179.96
Franke77286B£ 127.11
Franke77218A£ 122.67
Franke77288A£ 175.69
Franke68625A£ 147.76
Franke77226B£ 17.06
Franke68799A£ 140.56
Franke68528A£ 2.22
Franke77276A£ 169.87
Franke68639A£ 63.49
Franke68566A£ 130.99
Franke75082A£ 160.16
Franke75036A£ 46.77
Franke68575A£ 114.71
Franke77282B£ 167.15
Franke68725A£ 142.31
Franke68962A£ 75.98
Franke68607A£ 29.41
Franke68558A£ 54.52
Franke73088L£ 7.52
Franke75071A£ 154.35
Franke74138A£ 175.64
Franke69711L£ 25.67
Franke66150L£ 87.08
Franke73136L£ 154.44
Franke66403L£ 159.76
Franke73017L£ 38.11
Franke68476A£ 147.95
Franke68540A£ 57.28
Franke68602A£ 62.83
Franke74124A£ 107.41
Franke66171L£ 186.54
Franke68635A£ 179.49
Franke71033A£ 181.71
Franke77214A£ 158.87
Franke73052L£ 69.10
Franke77258B£ 34.65
Franke73095L£ 109.95
Franke75073A£ 106.94
Franke77222B£ 5.92
Franke68958A£ 194.22
Franke77262B£ 196.98
Franke74104A£ 114.09
Franke68318B£ 185.67
Franke68643A£ 23.75
Franke74165A£ 73.45
Franke68474A£ 135.57
Franke68711A£ 121.00
Franke68717A£ 109.65
Franke66392L£ 2.70
Franke68611A£ 138.45
Franke74106A£ 121.20
Franke73076L£ 67.87
Franke77232A£ 52.47
Franke74153A£ 94.46
Franke68508A£ 165.31
Franke74150A£ 144.33
Franke68964A£ 95.44
Franke68472A£ 49.35
Franke77295A£ 68.03
Franke73009L£ 37.61
Franke75074A£ 119.42
Franke66192L£ 64.32
Franke75078A£ 151.63
Franke68522A£ 81.26
Franke69703L£ 100.02
Franke77300A£ 58.97
Franke68623A£ 159.53
Franke75069A£ 72.53
Franke73045L£ 77.34
Franke68713A£ 13.75
Franke77268B£ 195.24
Franke74148A£ 48.86
Franke73129L£ 191.17
Franke73023L£ 151.63
Franke77293A£ 105.54
Franke73040L£ 61.86
Franke68715A£ 177.35
Franke73051L£ 37.01
Franke68597A£ 38.99
Franke67505A£ 191.56
Franke71053A£ 50.38
Franke73033L£ 45.18
Franke66178L£ 13.92
Franke68491A£ 125.93
Franke68803A£ 43.94
Franke66153L£ 139.91
Franke73070L£ 103.04
Franke68789A£ 162.33
Franke77256A£ 88.52
Franke66155L£ 127.44
Franke75017A£ 145.76
Franke66144L£ 56.55
Franke77300B£ 148.72
Franke68542A£ 92.66
Franke75062A£ 193.52
Franke75038A£ 77.83
Franke68680A£ 45.55
Franke73135L£ 96.95
Franke66394L£ 42.74
Franke77260B£ 27.35
Franke68954A£ 73.60
Franke77222A£ 103.97
Franke67509A£ 170.65
Franke68968A£ 61.80
Franke73039L£ 37.87
Franke68961A£ 193.53
Franke75057A£ 92.23
Franke77244A£ 52.94
Franke68627A£ 187.61
Franke75010A£ 162.13
Franke68956A£ 85.16
Franke74100A£ 66.41
Franke68536A£ 46.20
Franke68478A£ 84.95
Franke74180A£ 157.12
Franke68560A£ 52.28
Franke77252A£ 170.31
Franke68969A£ 143.66
Franke75039A£ 88.37
Franke75021A£ 51.08
Franke66176L£ 198.22
Franke69704L£ 42.71
Franke68683A£ 76.22
Franke71061A£ 57.57
Franke68966A£ 44.88
Franke68950A£ 5.04
Franke66173L£ 170.42
Franke68783A£ 160.67
Franke73003L£ 9.84
Franke77280B£ 26.21
Franke75043A£ 169.07
Franke68769A£ 70.90
Franke68510A£ 57.32
Franke77206A£ 165.06
Franke73131L£ 161.43
Franke73125L£ 103.64
Franke74118A£ 51.66
Franke73124L£ 79.14
Franke66146L£ 70.97
Franke66160L£ 155.64
Franke68518A£ 88.63
Franke68587A£ 200.09
Franke68791A£ 12.77
Franke68514A£ 182.53
Franke75013A£ 181.89
Franke68747A£ 92.01
Franke68663A£ 191.57
Franke66179L£ 154.79
Franke73077L£ 157.13
Franke74126A£ 24.57
Franke77206B£ 141.54
Franke68673A£ 99.88
Franke68657A£ 17.90
Franke77315A£ 30.54
Franke75063A£ 166.09
Franke68805A£ 57.57
Franke66141L£ 106.51
Franke75072A£ 118.27
Franke69710L£ 144.01
Franke66200L£ 100.61
Franke68671A£ 73.90
Franke77242A£ 184.04
Franke66154L£ 102.97
Franke66387L£ 119.63
Franke75058A£ 175.68
Franke74130A£ 40.84
Franke75077A£ 197.71
Franke68749A£ 180.71
Franke73130L£ 6.54
Franke75055A£ 163.90
Franke66395L£ 47.75
Franke77238B£ 3.82
Franke77264B£ 29.95
Franke71037A£ 5.96
Franke77262A£ 42.59
Franke74160A£ 137.13
Franke68497A£ 11.42
Franke77270A£ 15.12
Franke74074A£ 94.18
Franke68506A£ 152.30
Franke71049A£ 4.45
Franke66142L£ 113.73
Franke66152L£ 137.04
Franke74096A£ 149.61
Franke66182L£ 168.27
Franke68568A£ 146.95
Franke77282A£ 81.13
Franke66149L£ 89.38
Franke68470A£ 4.57
Franke67511A£ 116.49
Franke73028L£ 169.54
Franke68314B£ 17.02
Franke68526A£ 84.47
Franke73094L£ 126.84
Franke74110A£ 51.48
Franke74092A£ 164.14
Franke68504A£ 14.42
Franke77305B£ 78.08
Franke68524A£ 175.60
Franke73047L£ 183.05
Franke77202B£ 120.29
Franke66402L£ 50.40
Franke74170A£ 170.43
Franke68967A£ 149.44
Franke66388L£ 9.91
Franke73137L£ 81.90
Franke68959A£ 9.46
Franke73112L£ 59.46
Franke68793A£ 179.77
Franke73034L£ 126.83
Franke68675A£ 124.33
Franke77286A£ 32.83
Franke74112A£ 102.10
Franke68468A£ 150.74
Franke66165L£ 80.03
Franke77260A£ 59.65
Franke68554A£ 23.61
Franke68532A£ 69.35
Franke73101L£ 113.47
Franke66167L£ 63.34
Franke68314A£ 36.96
Franke75022A£ 183.29
Franke68729A£ 79.37
Franke77280A£ 47.14
Franke68564A£ 128.80
Franke68605A£ 78.12
Franke74090A£ 185.70
Franke66194L£ 186.34
Franke75034A£ 23.05
Franke66184L£ 88.19
Franke73111L£ 137.41
Franke68727A£ 144.30
Franke73100L£ 146.49
Franke77320B£ 22.76
Franke75035A£ 150.25
Franke75061A£ 15.52
Franke68733A£ 26.40
Franke71041A£ 86.50
Franke68460A£ 194.24
Franke68739A£ 41.36
Franke68649A£ 104.46
Franke68637A£ 59.67
Rollix2 256£ 123.85
Rollix7 2810 09£ 157.68
Rollix6 2810 09£ 109.99
Rollix1 3031£ 26.19
Rollix2 3074 01£ 190.34
Franke68552A£ 197.12
Rollix6 2242£ 1.71
Rollix2 2202£ 7.62
Rollix1 2202£ 181.52
Rollix7 24£ 70.58
Rollix6 2500 01£ 112.59
Rollix2 2618£ 109.18
Rollix1 2560 01£ 130.45
Rollix7 1997 04£ 143.98
Rollix1 1845 02£ 88.94
Rollix2 2022£ 141.79
Rollix6 2002£ 41.50
Rollix2 204£ 144.32
Rollix1 2040 03£ 140.62
Rollix1 213£ 28.82
Rollix2 1715£ 3.87
Rollix1 1712£ 138.86
Rollix7 1830 04£ 8.66
Rollix6 1790 09£ 179.00
Rollix2 1805 02£ 90.73
Rollix1 1895£ 10.85
Rollix6 1390 03£ 179.92
Rollix2 1415£ 144.55
Rollix1 141£ 160.33
Rollix7 1606 02£ 137.41
Rollix2 1565 02£ 83.80
Rollix6 1595 04£ 71.89
Rollix1 1595£ 199.82
Rollix1 118£ 113.82
Rollix2 1225£ 96.88
Rollix6 1250 21£ 129.32
Rollix7 1304 04£ 126.11
Rollix2 1295£ 79.91
Rollix7 1385 03£ 81.42
Rollix1 1295 01£ 158.00
Rollix28 1091 01£ 127.61
Rollix33 1091 01£ 81.62
Rollix36 1091 01£ 76.63
Rollix39 1091 01£ 137.77
Rollix31 1091 01£ 157.90
Rollix34 1091 01£ 25.41
Rollix37 1091 01£ 161.20
Rollix6 1116£ 174.01
Rollix32 1091 01£ 64.56
Rollix35 1091 01£ 134.90
Rollix38 1091 01£ 69.81
Rollix22 1091 01£ 36.20
Rollix25 1091 01£ 147.73
Rollix7 1140 13£ 93.96
Rollix23 1091 01£ 109.02
Rollix26 1091 01£ 154.69
Rollix29 1091 01£ 101.17
Rollix21 1091 01£ 118.91
Rollix24 1091 01£ 25.69
Rollix27 1091 01£ 137.10
Rollix39 0941 01£ 52.86
Rollix31 0941 01£ 131.61
Rollix34 0941 01£ 51.70
Rollix37 0941 01£ 29.05
Rollix2 105£ 101.49
Rollix1 105£ 3.93
Rollix7 1075 01£ 91.55
Rollix25 0941 01£ 41.71
Rollix28 0941 01£ 7.46
Rollix3 0980 02£ 127.99
Rollix8 0980 06£ 198.29
Rollix6 0980 09£ 72.72
Rollix33 0941 01£ 30.47
Rollix36 0941 01£ 191.24
Rollix21 0941 01£ 102.03
Rollix24 0941 01£ 65.09
Rollix27 0941 01£ 98.52
Rollix32 0941 01£ 69.48
Rollix35 0941 01£ 30.93
Rollix38 0941 01£ 118.12
Rollix22 0941 01£ 41.63
Rollix7 0946 05£ 83.90
Rollix2 0935£ 153.42
Rollix1 0947£ 38.34
Rollix23 0941 01£ 168.24
Rollix26 0941 01£ 157.01
Rollix29 0941 01£ 194.73
Rollix33 0841 01£ 84.82
Rollix36 0841 01£ 124.71
Rollix39 0841 01£ 141.86
Rollix31 0841 01£ 69.97
Rollix34 0841 01£ 107.39
Rollix37 0841 01£ 160.43
Rollix7 0885 01£ 135.14
Rollix32 0841 01£ 2.60
Rollix35 0841 01£ 7.65
Rollix38 0841 01£ 93.72
Rollix22 0841 01£ 4.31
Rollix25 0841 01£ 149.02
Rollix28 0841 01£ 131.12
Rollix1 088£ 146.74
Rollix23 0841 01£ 11.67
Rollix26 0841 01£ 192.98
Rollix29 0841 01£ 19.44
Rollix21 0841 01£ 161.01
Rollix24 0841 01£ 159.61
Rollix27 0841 01£ 24.80
Rollix8 0823 08£ 9.39
Rollix6 0823 18£ 58.64
2THR55£ 165.19
2THR765613£ 67.61
NTN CRTD11002£ 147.55
2THR342408A£ 107.50
2THR50381£ 16.10
2THR52369£ 123.40
2THR524012£ 20.23
2THR644411£ 139.04
NSK230092C£ 199.63
NSK23220C£ 45.55
NSK23122C£ 1.57
NSK231255C£ 46.46
NSK23124C£ 191.26
NSK23224C£ 61.57
NSK22324C£ 163.09
NSK23126C£ 191.86
NSK229750C£ 173.27
NSK23226C£ 22.14
NSK22326C£ 123.61
NSK230906C£ 95.34
NSK228285C£ 134.69
NSK23128C£ 108.00
NSK23228C£ 147.27
NSK231019C£ 145.28
NSK228708C£ 172.41
NSK231481C£ 32.75
NSK22228M£ 110.41
NSK23026CA3£ 95.92
NSK22328£ 149.15
NSK23120C£ 146.62
FAG 509392£ 56.11
FAG 545991£ 106.61
FAG 579704£ 147.65
FAG 534038£ 117.53
FAG 52372£ 65.81
FAG 513401£ 25.21
FAG 509391£ 49.31
FAG 549701£ 30.77
FAG 547584£ 145.87
FAG 511746£ 48.88
FAG 515196£ 61.74
FAG 521823£ 158.94
NTN CRTD3618£ 40.16
NTN CRTD4013£ 27.70
NTN CRTD4401£ 176.03
NTN CRTD4802£ 179.94
NTN CRTD4803£ 25.35
NTN CRTD5007£ 73.72
NTN CRTD5216£ 198.17
NTN CRTD5317£ 87.16
NTN CRTD6001£ 84.54
NTN CRTD6104£ 101.28
NTN CRTD6405£ 90.60
NTN CRTD6404£ 156.62
NTN CRTD7012£ 158.23
NTN CRTD7612£ 25.73
NTN CRTD8201£ 190.55
NTN CRTD8403£ 73.73
2THR644713£ 164.34
2THR704913A£ 191.37
NTN CRTD8801£ 22.27
NTN CRTD9408£ 138.98
2THR846217£ 137.92
2THR94722£ 93.41
NSK360KV5201£ 132.35
NTN24156B£ 46.45
HM266449 £ 83.81
NSK360KV8£ 64.26
NTN22256B£ 146.67
M255449 £ 113.37
NSK360KV5401£ 108.44
NTN23256B£ 28.42
HM271149£ 135.03
NSK360KV81£ 71.86
NTN22356B£ 148.51
HM259049£ 132.86
NSK360KV6001£ 1.10
NTN2P5802£ 113.03
M268749£ 165.29
NSK368KV5251£ 139.50
NTN2396£ 198.46
NP 023174 902 AI£ 6.32
NSK368KV5951£ 53.31
NTN23060B£ 65.18
M667947DGW-911-911D  £ 126.97
NSK370KV4901£ 63.85
NTN24060B£ 168.61
M267949D /M267910/M267910xD£ 51.73
NSK374KV5051£ 193.13
NTN23160B£ 177.24
67885DW, 67820,67820CD £ 164.51
NSK380KV5201£ 51.90
NTN24160B£ 176.85
LM121948DW£ 28.50
NSK380KV5202£ 130.42
NTN22260B£ 80.24
48290DGW/48220 £ 30.30
NSK380KV895£ 63.23
NTN23260B£ 131.90
NU18/950X3/W33XP59£ 155.24
NSK380KV8£ 12.96
NTN24864£ 47.88
HM266449DW/410D/410D£ 153.60
NSK380KV5603£ 69.82
NTN23964£ 186.07
24088 ECA K30/C3/W33 £ 30.77
NSK380KV5605£ 169.29
NTN23064B£ 40.17
332/334£ 159.33
NSK380KV81£ 171.84
NTN24064B£ 128.16
HM 252349 DW/310/310 D £ 122.20
NSK384KV5452£ 55.24
NTN23164B£ 90.67
305338D£ 170.12
NSK385KV5151£ 39.56
NTN24164B£ 47.22
305263D £ 46.31
NSK390KV5101£ 170.46
NTN22264B£ 199.14
305264D£ 189.90
NSK393KV5452£ 41.78
NTN23264B£ 34.36
7048BGM£ 117.06

 

INA bearing price list and stock 2013 -1

INA bearing price list and stock 2013 SL182214A€ 657.50 SL182214AC3€ 755.16 SL182215A€ 730.06 SL182215AC3€ 730.06 SL182216A€ 820.27 SL182216AC3€ 820.27.

Vintage Copy FAFNIR-INA Needle Roller Bearings ... - eBay

Up for auction is this vintage copy of the 1964 FAFNIR-INA Needle Roller Bearings Pricelist No. N-101. This was still in the original mailing envelope in my ...

Schaeffler (INA) Bearings - Motion Industries

Results 1 - 12 of 4632 — Shop by Category ; INA (Schaeffler) RNA4905-2RSR · 00128239 · INA (Schaeffler) RNA4905-2RSR. $93.43 ; INA (Schaeffler) TWD1625 · 00094625 · INA ...

Part No. List Price January 2020 - Midland Bearings

List Price January 2020. 108-TVH. £82.44. 108-TVH-C3. £82.44. 11204-TVH. £193.82. 11205-TVH. £211.81. 11206-TVH. £242.66. 11207-TVH. £304.35. 11208-TVH.

CSCD110 Deep groove ball bearing - Schaeffler medias

Deep groove ball bearing. Deep groove ball bearing, Thin section bearing CSCD, brass sheet metal cage. Add to product comparison. Add to wish list